Obchodné podmienky

Všetky objednávky našich zákazníkov vybavujeme s maximálnou starostlivosťou, bezodkladne, v čase najkratšom ako to je možné zo strany prevádzkovateľa. Pokiaľ by predsa nastala nejaká neštandardná situácia, budeme ju vždy riešiť k Vašej maximálnej spokojnosti a prospech zákazníka. Pokiaľ by ste boli s priebehom nákupného procesu nespokojní, napíšte nám prosím na info(att)inosolutions.sk

I. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) upravujú vzťah pri predaji tovaru a služieb uskutočnenom medzi predávajúcim a kupujúcim, prostredníctvom obchodného internetového portálu inolight.sk, ktorý je vlastníctvom prevádzkovateľa (ďalej len „predávajúci“).

II. Predávajúci

Predávajúcim je spoločnosť INO Solutions, s. r. o., Tatranská 297, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46695036, DIČ: 2023523590, IČ-DPH: SK2023523590 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26372/R.

III. Kupujúci

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá učinila alebo má v úmysle učiniť ponuku predávajúcemu smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, alebo služieb z ponuky predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

IV. Povaha kupujúcich

 1. Určité ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú len na určitú skupinu kupujúcich podľa toho, či majú postavenie spotrebiteľa.
 2. Spotrebiteľom sa rozumie primárne fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci svojho samostatného výkonu podnikania.
  Kupujúci, ktorý nespĺňa tieto podmienky, sa za spotrebiteľa nepovažuje. Spotrebiteľom sa primárne nepovažuje ten kupujúci, ktorý s predávajúcim uzatvoril dodatočnú Zmluvu o obchodných podmienkach, alebo ten, ktorý vo svojej objednávke uvádza svoje identifikační číslo (IČO).

V. Všeobecné ustanovenia

 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je reklamační poriadok, ktorý upravuje spôsob a podmienky uplatnenia nárokov zo porúch na tovare kupujúcim (ďalej len „Reklamačný poriadok“). Reklamačný poriadok je prístupný kupujúcim na adrese: http://www.inolight.sk/reklamacie-reklamacny-poriadok
 2. Kupujúcemu sa odporúča zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.
 3. Pokiaľ uzatvoril kupujúci s predávajúcim Zmluvu o obchodných podmienkach, potom v prípade rozporu medzi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a znením Zmluvy o obchodných podmienkach majú ustanovenia v tejto zmluve prednosť.
 4. Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľ, riadi sa kúpna zmluva s predávajúcim a vzájomné práva a povinnosti z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. Zákon č. 40/1964 Zb., v platnom znení.
 5. Pokaľ kupujúci nie je spotrebiteľom, riadi sa kúpna zmluva s predávajúcim a vzájomné práva a povinnosti z toho vyplývajúce príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Zákon č. 513/1991 Zb., v platnom znení.
 6. Predávajúci je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť v rozsahu podľa svojho uváženia a bez obmedzenia, s tým že pri každej zmene podmienok bude uvedený dátum od ktorého sú tieto Všeobecné obchodné podmienky platné.
 7. Objednaním tovaru, služieb, alebo uzatvorením Zmluvy o obchodných podmienkach kupujúci vyjadruje svoj dobrovoľný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

VI. Spôsob objednávania tovaru

 1. Objednávka tovaru musí byť kupujúcim vytvorená prostredníctvom elektronického objednávkového systému predávajúceho – elektronického objednávkového formulára umiestneného na internetovej adrese obchodného internetového portálu (e-shopu).
 2. Na základe voľby kupujúceho je vygenerovaná elektronická objednávka, ktorá je po potvrdení zo strany kupujúceho automaticky elektronicky odoslaná predávajúcemu. Pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť akékoľvek údaje uvedené v objednávke skontrolovať a vyjadriť s nimi svoj súhlas, prípadne požiadať o ich úpravu a to emailom, alebo telefonicky.
 3. Za kupujúceho sú oprávnení podávať návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy formou vyššie uvedenej objednávky iba kupujúcim poverené osoby. Kupujúci preberá plnú zodpovednosť za objednávky vytvorené poverenými osobami a za prideľovanie prihlasovacích údajov do elektronického objednávkového systému predávajúceho, v prvom rade je povinný zaistiť, aby prihlasovacie údaje do elektronického objednávkového systému predávajúceho, boli prístupné len povereným osobám. Strany sa dohodli, že každá objednávka vytvorená prostredníctvom elektronického objednávkového systému predávajúceho je považovaná za vykonanú k tomu oprávnenou osobou.
 4. Objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy a je pre kupujúceho záväzná.

VII. Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru

 1. Kúpna cena tovaru (ďalej len „cena“) je stanovená dohodou v súlade s ponúkaným cenníkom na internetovej adrese predávajúceho, ktorý je aktuálny v deň ukončenia objednávky, pokiaľ nebude písomne dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak. Návrh ceny bude uvedený v objednávke kupujúceho, a pokiaľ bude objednávka predávajúcim potvrdená, rozumie sa, že došlo k dohode o cene. Kúpna cena nemusí zahŕňať náklady na prepravu objednaného tovaru do miesta určeného kupujúcim.
 2. Ceny sú uvedené dvakrát, a to vrátane dane z pridanej hodnoty ako aj bez dane z pridanej hodnoty. Celková cena objednaného tovaru bude(vrátane DPH vo výške odpovedajúcej platným právnym predpisom) uvedená prehľadne v objednávke. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s celkovou cenou pred tým ako objednávka bude odoslaná predávajúcemu a vyjadriť s ňou svoj súhlas.
 3. K celkovej kúpnej cene s výnimkou osobného odberu , budú pripočítané náklady na dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim. Tieto náklady sa líšia podľa spôsobu dodania tovaru, jeho objemu, podľa voľby kupujúceho a budú prehľadne uvedené v objednávke. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s celkovou cenou vrátane prepravných nákladov pred tým ako objednávka bude odoslaná predávajúcemu a vyjadriť s ňou svoj súhlas.

VIII. Kúpna zmluva

 1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená okamžikom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Potvrdenie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, alebo iným vhodným prostriedkom komunikácie.
 2. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, je archivovaná v podobe objednávky v elektronickej forme dostupnej prostredníctvom elektronického objednávkového formulára predávajúceho.

IX. Dodanie tovaru

 1. Predávajúci sa zaväzuje tovar kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou dodať, pokiaľ mu v tom nebráni vyššia moc, alebo iná skutočnosť, ktorá vylučuje zodpovednosť predávajúceho za nesplnenie tejto povinnosti. Spolu s tovarom je predávajúci povinný dodať všetky potrebné doklady vzťahujúce sa k tovaru. Kupujúci sa zaväzuje tovar podľa kúpnej zmluvy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.
 2. Miesto dodania tovaru kupujúci uvedie pri objednávaní tovaru a tieto informácie budú uvedené aj v objednávke tovaru.
 3. Termín dodania tovaru uvedie predávajúci kupujúcemu na vyžiadanie, alebo bude uvedený pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Spôsob dodania tovaru si kupujúci zvolí podľa platnej ponuky predávajúceho a bude uvedený v objednávke.
 4. Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom, zaväzuje sa tovar prevziať na uvedenej dodacej adrese a uhradiť kúpnu cenu spôsobom zvoleným v elektronickej objednávke. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený predaním objednávky prepravcovi, alebo pri osobnom odbere, prevzatím tovaru kupujúcim. Pokiaľ neprevezme kupujúci tovar do 7 dní od zmluvného termínu k dodaniu, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až okamžikom zaplatenia celej kúpnej ceny.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na predchádzajúce ustanovenia, predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru, pokiaľ kupujúci tovar neodoberie, alebo mi nebude včas doručený, pokiaľ predávajúci preukáže, že ho riadne predal prepravcovi. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až okamžikom zaplatenia celej kúpnej ceny.

X. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, platia pre neho nasledujúce doplňujúce ustanovenia

 1. Miestom plnenia kúpnej zmluvy je prevádzkareň, alebo sídlo prevádzkovateľa. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený okamžikom predania tovaru prvému prepravcovi. V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim, miestom plnenia kúpnej zmluvy je miesto prevzatia a to prevádzkareň predávajúceho, alebo sídlo prevádzkovateľa a záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený okamžikom jeho prevzatia kupujúcim. Týmto okamžikom tiež prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na nakupujúceho, alebo na prepravcu.
 2. Dopravu tovaru do miesta dodania môže zaistiť predávajúci na žiadosť a náklady kupujúceho prostredníctvom zmluvného prepravcu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar dodaný podľa objednávky do 5 pracovných dní od dňa kedy ho k tomu vyzve predajca, alebo zmluvný prepravca a potvrdiť jeho prevzatie podpisom a pečiatkou na dodacom, alebo prepravnom liste. Týmto uznáva, že tovar bol dodaný v objednanom rozsahu a bez zjavných poškodení.
 3. Pokiaľ kupujúci neprevezme vlastnou vinou dodaný tovar v stanovenej lehote, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny zakúpeného tovaru, ktorý kupujúci vlastnou vinou neprevzal. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť túto pokutu predávajúcemu do 10 pracovných dní od vystavenia samostatnej faktúry.
 4. Za kupujúceho sú oprávnení tovar preberať a dodacie alebo prepravné listy potvrdzovať len poverení zamestnanci. Kupujúci bez toho aby tým boli dotknuté predchádzajúce ustanovenia sa zaväzuje zaistiť, že v mieste dodania tovaru bude prítomná osoba, ktorá bude oprávnená za kupujúceho objednaný tovar prevziať. Strany sa pre to dohodli, že prevzatie tovaru akoukoľvek osobou v mieste dodania tovaru je považované za prevzatie vykonané k tomu oprávnenou osobou a je pre kupujúceho záväzné.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na predchádzajúce ustanovenia, predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru, pokiaľ kupujúci tovar neodoberie, alebo mi nebude včas doručený, pokiaľ predávajúci preukáže, že ho riadne predal prepravcovi. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až okamžikom zaplatenia celej kúpnej ceny.

XI. Platenie kúpnej ceny

 1. Pokiaľ nemá kupujúci s predávajúcim uzatvorenú Zmluvu o obchodných podmienkach, spôsob platenia kúpnej ceny kupujúci uvedie pri objednávaní tovaru a bude uvedený v objednávke. V prípade, že kupujúci platí za tovar a služby bankovým prevodom, je povinný zaistiť aby bola čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr v 5. pracovný deň od vystavenia zálohovej faktúry alebo objednávky. Po uplynutí tejto lehoty môže predávajúci objednávku zrušiť a od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Pokiaľ má kupujúci s predávajúcim uzatvorenú Zmluvu o obchodných podmienkach, tieto podmienky zmluvy o obchodných podmienkach doplňujú všeobecné obchodné podmienky, bez toho aby tým boli dotknuté predchádzajúce ustanovenia.

XII. Záruka na tovar, informácie o spôsobe použitia tovaru

 1. Predávajúci zaisťuje, že pri výrobe, balení, uskladňovaní a transporte tovaru sú dodržiavané všetky právne a iné zákonné požiadavky, obchodné a obvyklé výrobné postupy.
 2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má akosť a vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom, alebo jeho zástupcom popisované, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu ktorý predajca pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa zariadenie obvykle používa a že je bez funkčných nedostatkov.
 3. Pokiaľ tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou, kupujúci má právo na to aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Pokiaľ tento postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore vedel, alebo tento rozpor sám spôsobil.
 4. Predávajúci poskytuje záruku na tovar 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dodacom, alebo záručnom liste uvedené inak. Predávajúci zodpovedá za poruchy tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 5. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu pokiaľ nie je spotrebiteľ, za funkčné nedostatky a poruchy v rozsahu stanovenom dohodou strán, pokiaľ právne predpisy od ktorých sa dohodou strán odchýliť, nestanoví inak.
 6. Predávajúci neručí za poškodenia tovaru spôsobené neodbornou, alebo chybnou obsluhou, mechanickým poškodením, alebo zničením tovaru, prípadne jeho súčastí a komponentov. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené jeho obvyklým používaním.
 7. Predajca poskytuje základnú technickú podporu vo forme všeobecného manuálu, inštalačnej príručky a sprístupnenie aktuálneho súvisiaceho softwaru. Povinnosť predajcu podľa kúpnej zmluvy nie je poskytovanie konzultácii konkrétneho nastavenia produktov, vysvetľovanie princípov práce so zariadením ani vysvetľovanie a školenie v oblasti použitia, montáže a zapojenia zariadení.
 8. Predávajúci predpokladá, že tieto komponenty a výrobky nakupuje zákazník, ktorý má znalosti o ich účele, spôsobu montáže a používaní.
 9. Všeobecné informácie k tovaru, doporučené postupy a aktuálne upresňujúce údaje sú uvedené na webových stránkach predajcu. Pokiaľ sa kupujúci domnieva, že mu s výrobkom nebol poskytnutý dostatočný návod k obsluhe, môže písomne, prostredníctvom elektronickej pošty kontaktovať predajcu a vyžiadať si dodatočnú kópiu návodu a súvisiacich dokumentov. Kupujúci si je vedomí, že návod k obsluhe môže byť dostupný iba v elektronickej forme a že nie je povinnosť predajcu prekladať všetky informácie, a to najmä odborné výrazy priložené z originálnych odborných dokumentov do slovenského jazyka.
 10. Kupujúci berie na vedomie, že všetky zariadenia sú určené k prevádzke v domácom prostredí, alebo kancelárskom prostredí s výnimkou použitia tovaru u ktorého je výslovne uvedené inak. Mechanické úpravy, integrácie výrobkov do iných zariadení, kombinovanie s príslušenstvom ďalších dodávateľov, ktoré nie je výrobcom schválené, alebo prevádzka v podmienkach nevyhovujúcich účelu uvedenému predajcom, môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.

XIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľ, má tento kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a to do 7 pracovných dní (zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z.) od prevzatia tovaru.
 2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, môže mu za určitých podmienok stanovených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Zmluve o obchodných podmienkach, alebo na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknúť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V takomto prípade je tento kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho telefonicky, alebo elektronickou poštou a oboznámiť ho so svojim rozhodnutím odstúpiť od zmluvy.
  Zároveň poskytne kupujúci predávajúcemu číslo daňového dokladu pri nákupe tovaru, dátum nákupu a číslo bankového účtu vedeného v Slovenskej republike, pre účel vrátenia platby. Ďalej je povinný dopraviť tovar na svoje náklady do prevádzkarne predávajúceho a to nepoužité, nepoškodené, vrátane všetkého príslušenstva v pôvodnom nepoškodenom obale, vrátane návodu na použitie a originálu dokladu o kúpe.
 3. Pri splnení všetkých podmienok, zašle predávajúci kúpnu cenu za tovar bankovým prevodom na účet kupujúceho, ktorý a to najneskôr do 14 pracovných dní od riadneho doručenia tovaru.
 4. V prípade nesplnenia niektorej s vyššie uvedených podmienok, bude tovar vrátený na náklady kupujúceho nazad a odstúpenie od zmluvy nebude platné.
 5. Pokiaľ si kupujúci uplatní (bez ohľadu či je spotrebiteľ, alebo nie) právo na odstúpenie od zmluvy, nesie svoje náklady s odstúpením spojené a zároveň má predávajúci právo voči kupujúcemu na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 1.1.2013 a nahrádzajú predchádzajúce Všeobecné obchodné podmienky.