Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Naším záujmom je zdarma poskytovať aktuálne informácie a pomôcť vyznať sa v rýchlo rozvíjajúcom sa svete LED osvetlenia a technológií spojených s osvetlením. Zabezpečujeme všetkým používateľom, zákazníkom aj obchodným partnerom, informácie potrebné k správnemu výberu a najlepšiemu využitiu týchto produktov.

I. Podmienky používania obchodného internetového portálu inolight.sk

Vstupom na obchodný internetový portál inolight.sk (ďalej len portál), ktorý je výhradným vlastníctvom spoločnosti INO Solutions, s. r. o. (ďalej len prevádzkovateľ), súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím, vezmite na vedomie, že Vám nie je dovolené používať informácie, ani akékoľvek elektronické informačné zdroje publikované v ľubovoľnej forme na tomto portály.

II. Vyulúčenie zodpovednosti a záruk

Každý používateľ, pristupujúci na portál inolight.sk používa jeho obsah na vlastné riziko. Prevádzkovateľ, nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu portálu inolight.sk. Informácie na tomto portály sú poskytované bez záruky.
Prevádzkovateľ INO Solutions, s. r. o., nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním portálu inolight.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti portálu.
Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenú na portály a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú zverejnené na portály inolight.sk.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb a tovarov bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie uvedené na portály sú pre prevádzkovateľa INO Solutions, s.r.o., nezáväzné.

III. Autorské práva a šírenie obsahu

Autorské práva k portálu inolight.sk sú majetkom prevádzkovateľa INO Solutions, s. r. o., Tatranská 297, 01701 Považská Bystrica, resp. autorov jednotlivých častí.
Obsah portálu je majetkom prevádzkovateľa a je chránený autorským právom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory, a ďalšie verejne prístupné alebo prihlásením chránené nástroje.
Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie používateľ bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku, alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu portálu inolight.sk.
Obsah tohto portálu môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a používateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia.
Akýkoľvek materiál z portálu inolight.sk tiež nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný alebo umiestňovaný do elektronických bulletinov, materiálov, diskusných skupín, e-mailov alebo newslettrov.

IV. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „Obchod“) je INO Solutions, s. r. o., Tatranská 297, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 46695036, IČ DPH: SK2023523590. Pre správne plnenie všetkých zmluvných podmienok a služieb je nevyhnutné získať o Vás niektoré informácie. Časť informácií má povahu osobných údajov v zmysle zákona č.: 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“). Spoločnosť INO Solutions, s. r. o. tento zákon dodržiava v plnej miere.

Registrácia používateľa je vyžadovaná pri záväznom vytvorení objednávky avšak registrovať sa je možné kedykoľvek. Pri registrácii vyžadujeme od Vás niektoré „povinné“ údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky:

  • e-mailová adresa (slúži ak prihlasovacie meno a zároveň ako prioritný kontakt na komunikáciu s Vami)
  • meno, priezvisko a presná kontaktná adresa vrátane krajiny
  • voliteľne ďalšia „fakturačná adresa“ pokiaľ vyžadujete rozdielnu adresu doručenia ako fakturačnú
  • telefónne číslo (pre urýchlenie komunikácie a správne doručenie niektorými prepravnými spoločnosťami)

Pokiaľ nakupujete ako podnikateľ sú vyžadované aj tieto údaje:

  • obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Pre prihlásenie na odber noviniek sú vyžadované tieto „nepovinné údaje“ a je len na používateľovi či s týmto doručovaním súhlasí a údaje poskytne.

  • e-mailová adresa (doručovanie noviniek)
  • meno, priezvisko a pohlavie (pre marketingové účely)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovanom spoločnosťou EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Garbiarska 3, Stará Ľubovňa 064 01, Vaše údaje uchovávame a spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu, alebo po prihlásení v časti „Zmena údajov“. Pokiaľ si želáte zrušiť svoju registráciu a deaktivovať svoje konto požiadajte nás o to emailom.

Počas Vašej návštevy sú vo vašom prehliadači uchovávané dočasné informácie – súbory cookie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu. Na jednoznačnú „anonymnú“ identifikáciu ľubovoľných neprihlásených používateľov sa pri návšteve stránky vytvára automaticky súbor cookie, ktorý obsahuje náhodne vygenerovaný reťazec. Na jeho základe sú stránkou uchovávané informácie o obsahu nákupného košíka, ktorý si neprihlásený používateľ napĺňa.

Osobné údaje nesprístupňujeme, nezverejňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Jedná sa hlavne o doručovateľské služby (meno a adresa na dodanie), banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), či niektorí dodávatelia, ak si to nevyhnutne vyžaduje druh objednaného tovaru, alebo služieb. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo k vybaveniu Vašej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu či marketingu.

V. Použitie informácii

Žiadna z informácií uvedená na portáli inolight.sk, nie je ponuka, návrh na obchod ani odporučenie pre rozhodnutie, nie je to ani právne, technické, odborné ani iné poradenstvo.

VI. Komentáre

Prevádzkovateľ INO Solutions, s. r. o., víta a oceňuje Vaše komentáre, návrhy a pripomienky k portálu inolight.sk. Prevádzkovateľ však nie je schopný odpovedať na všetky e-maily jednotlivo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť bez náhrady každú informáciu, ktorú nám v tejto súvislosti doručí ktokoľvek ľubovoľnou formou.
Používaním portálu inolight.sk používateľ prehlasuje, že porozumel a súhlasí s týmito podmienkami používania. INO Solutions, s. r. o., si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek aktualizovať či zmeniť a preto odporúčame, aby si používateľ pri každom vstupe na portál overil, že s ich znením súhlasí.