Reklamácie

Postup pri uplatňovaní reklamácii

Pokiaľ sa Vám pokazil výrobok zakúpený na www.inolight.sk, nezúfajte, na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie potrebné pre čo najrýchlejšie vyriešenie Vašej reklamácie.

Postup pri uplatňovaní reklamácie

  1. O reklamácii informujte predajcu prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na stránkach www.inolight.sk, e-mailom, prípadne telefonicky.
  2. Ku každej reklamácii priložte okrem reklamovaného tovaru, všetky potrebné dokumenty k jej vybaveniu. A to najmä daňový doklad, záručný list (pokiaľ nebol doručený s tovarom, priložte faktúru alebo dodací list), detailný popis poruchy, alebo vyplňte reklamačný formulár ktorý nájdete TU.
  3. Ak ste sa rozhodli pre vrátenie tovaru v zákonom stanovenej lehote 7 dní, k tovaru je potrebné priložiť pôvodné nepoškodené balenie a kompletné príslušenstvo.
  4. Pri zasielaní tovaru prepravcom, dbajte na správne zabalenie produktu, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Za poškodenie alebo stratu tovaru v takomto prípade zodpovedá zákazník.
  5. Tovar odošlite, alebo po dohode doručte na adresu sídla prevádzkovateľa. INO Solutions, s. r. o., Tatranská 297, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko.
  6. Vybavenie a ukončenie Vašej reklamácie.
    Vaša reklamácia bude vybavená v lehote, podľa Občianskeho zákonníka, do 30 kalendárnych dní. V tejto lehote Vám výrobok zadarmo opravíme, prípadne vymeníme.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamační poriadok upravuje vzťah medzi prevádzkovateľom INO Solutions, s. r. o. (ďalej jen predávajúci) a zákazníkom (ďalej len kupujúci).

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Záručná doba je uvedená v súlade s podmienkami uvádzanými výrobcom tovaru, uvedeného v záručnom liste (prípadne na faktúre alebo dodacom liste) a nariadeniami príslušných zákonov platnými v dobe reklamácie produktov.

V prípade nákupu spotrebiteľom, záručná doba začína plynúť v súlade s občianskym zákonníkom. V prípade, že bol tovar zakúpený podľa obchodného zákonníka, záručná doba začína plynúť dátumom vystavenia týchto dokladov.

II. Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení.

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je prepravca povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie poruchy na tovare, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných poškodení tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

III. Spôsob uplatnenia reklamácie

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté neodbornou obsluhou, používaním nevhodného príslušenstva (napr. stmievania, alebo nevhodného napájania), prevádzkovanie produktov v prostredí, pre ktoré nie su určené, používanie tovaru v rozpore s návodom k použitiu, bežným opotrebením, taktiež sa nevzťahuje na zariadenia na ktorých bol vykonávaný neodborný zásah, alebo je poškodená ochranná plomba.

Reklamáciu musí kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po tom, ako porucha vyšla najavo.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Pokiaľ kupujúci v postavení spotrebiteľa a neuvádza v objednávke IČO, platia nasledujúce ustanovenia:

Pokiaľ sa jedná o odstrániteľný nedostatok, bude tento nedostatok odstránený a produkt uvedený do stavu zodpovedajúcemu určeniu a funkcií. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tento nedostatok reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Ak ide o nedostatok, ktorý nemožno odstrániť a ktorý bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez funkčných nedostatkov, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu reklamovaného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví dobropis.

Pokiaľ nie je kupujúci v postavení spotrebiteľa a uvádza v objednávke IČO, platia nasledujúce ustanovenia:

Ak sa jedná o odstrániteľný nedostatok, bude tento nedostatok odstránený a produkt uvedený do stavu zodpovedajúcemu určeniu a funkcií. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tento nedostatok reklamovať.

Ak ide o nedostatok, ktorý nemožno odstrániť a ktorý bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez funkčných nedostatkov, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu reklamovaného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, podľa občianskeho zákonníka, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe nevystupoval ako spotrebiteľ a uvádza v objednávke IČO, teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.
Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa od prijatia do dňa vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie predávajúci upozorní kupujúceho e-mailom, alebo iným vhodným komunikačným prostriedkom. Termín vyzdvihnutia vybavenej reklamácie zákazníkom, alebo neprebratie od prepravcu na túto lehotu nemá vplyv.
V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. A to vo výške €0.50,-/deň.

V. Vrátenie peňazí

Pokiaľ bol tovar predaný podľa Obchodného zákonníka, predajca si vyhradzuje právo účtovať čiastku 10% z ceny vráteného tovaru. Táto čiastka bude zahrnutá v hodnote dobropisu k vrátenému tovaru.

Tento reklamačný poriadok platí od 1.1.2013 a dopĺňa všeobecné obchodné podmienky.